Arbetsrutiner BAS

I storskalig film- och tv-produktion finns fastställda rutiner för hur arbetet ska genomföras och samordnas. Det handlar om att följa instruktioner, dokumentera sitt arbete och bidra med relevant information, så att rätt beslut kan fattas på ledande nivå.  Det innefattar också att använda lämpliga metoder och utrustning  samt att förstå den egna rollen och vad som förväntas i olika situationer.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna ingå i komplexa arbetsflöden inom film och tv.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för arbetsprocesser och beslutsvägar inom det egna arbetsområdet,
  • resonera kring omständigheter som kan försvåra eller försena en given arbetsuppgift

Färdigheter

  • utföra arbetsuppgifter enligt instruktion,
  • använda olika typer av verktyg, utrustning, material och metoder som är relevant i givna arbetsuppgifter,
  • undersöka möjligheter att lösa enklare problem i pågående arbete, 
  • dokumentera och förmedla relevant information enligt överenskomna rutiner,
  • anpassa sitt arbete till snabbt förändrade förutsättningar.