Vad behöver precis alla som jobbar med film och tv kunna? Vad är snarare något som en viss yrkesroll eller avdelning behöver kunna?

För att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen fastställer vi på Yrkesnämnden för Film & TV branschgemensamma och yrkesspecifika kvalifikationer för olika roller inom film och tv. Genom att kartlägga branschens yrken, skriva fram arbetsbeskrivningar och vilken typ av kunskap och färdighet som krävs för att utföra ett visst arbetsmoment, så kan vi fastställa vilka kvalifikationer som krävs för olika funktioner.

Baskvalifikationer

I ett första skede tas en branschstandard fram - en baskvalifikation med de grundläggande kunskaper som alla som arbetar på en produktion för spelfilm och drama behöver ha. Baskvalifikationen gör det enklare för nya filmarbetare att avgöra vilket kunnande de redan har och vad de behöver lära sig för att kunna arbeta i olika delar av produktionen.

När vi kartlagt branschens olika kompetensområden, har ett par huvudsakliga kunskapsområden återkommit. Så här har vi formulerat kompetensen som efterfrågas för de flesta roller och uppdrag inom film och tv;

Som filmarbetare behöver du kunna ta eget ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter på ett välplanerat och kostnadseffektivt sätt. Det innebär att du kan använda olika produktionsdokument för att planera och utföra dina arbetsuppgifter, i samverkan med kollegor och de verksamheter som produktionen samarbetar med. Därför är det viktigt att du vet hur produktionsarbetet och inspelningsplatsen är organiserade och även förstår den egna rollens betydelse i olika sammanhang. Du behöver kunna urskilja vilken typ av information som är viktig att förmedla och till vem. Samordning är en förutsättning för allt produktionsarbete, och det är alla medarbetares ansvar att bidra med relevant information så att rätt beslut fattas på ledande nivå.

Inom filmproduktion är arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet centralt och något som måste inkludera alla. Som filmarbetare behöver du kunna ta eget ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt både för dig själv och för andra. Det innebär att du behöver känna till vilka lagar och regler som en filminspelning kan omfattas av och dessutom behöver du veta hur du ska rapportera riskfyllda situationer och kunna värdera den egna förmågan att utföra givna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Inom branschen läggs stort fokus på att öka hållbarheten både ekonomiskt, socialt och klimatmässigt.

Alla som arbetar i branschen behöver ha kunskap om en filmproduktions eller tv-series klimatpåverkan och kunna resonera kring mer hållbara alternativ i sina arbetsuppgifter.

Eftersom branschen har en frilansstruktur behöver filmarbetare driva sin yrkesverksamhet med en entreprenörs perspektiv; På en grundläggande nivå handlar det om att förstå branschens rekryteringsstruktur, känna till var arbetstillfällen utannonseras och veta vilket kunnande som efterfrågas för arbete i branschen och i olika yrkesroller. Vidare behöver alla som erbjuds ett arbete veta att villkoren för att “gå på lön” eller “på faktura” skiljer sig åt markant och kan få omfattande konsekvenser om olyckan är framme för den som inte förstår innebörden av sitt kontrakt.

Specifika kvalifikationer
För att förtydliga branschens många yrkesroller jobbar vi sedan med att ta fram kvalifikationer för specifika yrkeskategorier. Detta synliggör även karriärvägar när filmarbetare kan se vilka erfarenheter och kompetenser de behöver för att kunna komma vidare, eller för att byta spår.

Kompetens kan dessutom samordnas med närliggande branscher vilket skapar större rörlighet och fler arbetsmöjligheter för kulturarbetare inom olika delar av den kreativa sektorn.

Kompetensbehov – skräddarsy utbildningar
Utifrån kvalifikationerna kan branschens kompetensbehov förmedlas till utbildningar, vilket säkerställer att framtida medarbetares kompetenser matchar den faktiska efterfrågan. Vårt långsiktiga mål är att alla som går en utbildning kan vara säkra på att det de lär sig är relevant för en framtida karriär inom film och TV-produktion.

En fråga om rekrytering och matchning
I rekryteringssammanhang kan kvalifikationerna utgöra ett stöd i att eftersöka och hitta personer med rätt kompetens, vilket innebär smidigare bemanning och en tydlighet kring vad som förväntas i olika roller och typer av uppdrag. De bidrar även till att skapa ökad internationell konkurrenskraft, när den svenska kompetensen kan direktöversättas till internationella kvalifikationskrav.


På måndag öppnar ansökningarna till Tillväxtverkets utlysning för Stöd för produktion av audiovisuella verk

- Vi på Yrkesnämden för Film & TV ser med spänning fram emot att Sverige nu kommer kunna öka produktionstakten, skapa fler arbetstillfällen, och bidra till att industrin växer. Det arbete som branschens aktörer enats om blir nu ännu viktigare. För att skapa hållbarhet och för att incitamenten ska leda till den samhällsekonomiska effekt som alla hoppas på behöver vi jobba hårt för att säkerställa återväxten och kompetensutvecklingen i branschen. Annars riskerar effekten att utebli. Vårt arbete med baskvalifikationer och tydliga yrkesroller är ett konkret sätt för oss att bidra, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare Yrkesnämnden för Film & TV.

Hos Tillväxtverket finns mer information om produktionsincitamenten: 
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-08-19-stod-for-produktion-av-audiovisuella-verk.html