2023-11-13

“Trots att AI kan skriva en kärlekshistoria, har den aldrig upplevt komplexiteten i kärlek”.

Plats: Audiovisual Days 2023 - Lindholmen Science Park

I en tankeväckande föreläsning delade Danielle Lauren, CEO - Future Proofing Storytelling, UK, en framstående röst inom underhållningsindustrin, sina insikter om den växande användningen av artificiell intelligens (AI) och dess påverkan på film och tv. Lauren berörde flera centrala frågor; etiska överväganden, jobbförluster och behovet av att bevara mänsklig kreativitet i en tid av teknologiska nästan okontrollerbar teknisk framfart.

Under seminariet uttryckte Danielle oro över den snabba utvecklingen med av tjänster som kan skapa eller manipulera kreativa verk och hon gav konkreta exempel på olika typer av Deepfake-teknik1 . Hon lyfte fram flera utmaningar och röster från yrkesverksamma som är rädda att förlora sina jobb till följd av automatisering.

En central del av föreläsningen var Laurens reflektion över den senaste strejken i Hollywood och de överenskommelser som gjordes för att skydda manusförfattare, skådespelare och animatörer från att ersättas av AI. Hon riktade särskild uppmärksamhet mot de etiska och arbetsrelaterade frågorna, inklusive skådespelares oro för exploatering i en värld där tekniken tar en allt större plats.

Företagens investeringar i AI och den pågående diskussionen i Vita huset om att definiera AI blev också föremål för diskussion. Danielle Lauren reflekterade över risken för jobbförluster i produktion samtidigt som hon hoppades på att teknologin skulle ge upphov till en kreativ renässans, särskilt för dem från utvecklingsländer eller låginkomstbakgrund.

Avslutningsvis uppmanade Lauren kreativa professionella att förbli mänskliga och fokusera på det unika och oförutsägbara i sitt berättande. Hon betonade vikten av att bevara kreativiteten och utmanade branschens aktörer att skapa verk som går bortom det som maskiner kan åstadkomma.

"Trots att AI kan skriva en kärlekshistoria, har det aldrig upplevt komplexiteten i kärlek"
- Danielle Laurens

Danielle Laurens föreläsning blev därmed en inspirerande resa genom de komplexa frågorna om konst och teknologi i film & tv-branschen. Hennes föreläsning fungerar som en påminnelse om att, trots teknologins framfart, är den mänskliga touchen och kreativiteten oumbärlig för branschens fortsatta utveckling.

Yrkesnämndens reflektioner:

Vårt uppdrag att säkerställa tillgång till kompetens och höja yrkesstatusen inom Film & TV-branschen kan ses som en strategisk anpassning till de utmaningar som Danielle Lauren lyfter fram i samband med användningen av AI. Genom att behålla befintligt yrkeskunnande, attrahera framtida kompetens, kartlägga branschen och lyfta fram dess attraktionskraft som arbetsmarknad, kan vi aktivt adressera hur den tekniska utvecklingen påverkar yrkesutövandet och tydliggöra vilken typ av kompetensutveckling som är viktig för olika yrkesroller och för att kunna använda sig av AI i olika delar av produktionsprocessen.

  1. Deepfake teknologi - förfalskade videor, bilder eller ljud som genom maskininlärning ↩︎

2023-10-19

YRKESNÄMNDEN på plats i Wien för att tala om “microlearning” inom film och TV

Under Creative Skills Week Europe 2023 (CSW2023) som i år hölls i Wien Österrike var vår verksamhetsledare, Charlotte Gimfalk, inbjuden som talare. Evenemanget, samlade kreativa yrkesverksamma, ledare, investerare och beslutsfattare, och bjöd på en positiv respons från deltagarna.

I sitt tal fokuserade Charlotte på vikten av mikromeriter och presenterade vår unika strategi för branschvalidering inom film- och tv-branschen. Modellen har utformats för att möta dagens behov av snabb och flexibel inlärning, där små och modulära utbildningsinsatser kan användas för att fylla kompetensgap och främja yrkesutveckling.

Charlotte delade med sig av sina insikter och erfarenheter. Hon berättade om hur vår organisation arbetar med mikromeriter, och hur det har fått positiva resultat för våra medlemmar inom film- och tv-branschen. David Crombie, Projekt-koordinator för CYANOTYPES uttalade sig om Yrkesnämndens arbete:

“YNFT:s approach could undoubtedly have wider applications in many other sectors and become an integral part of the educational framework being developed within the CYANOTYPES project."

-David Crombie

Vi är stolta över att ha haft vår verksamhetsledare representera oss och dela vår modell för branschvalidering inom film- och tv-branschen. Det är en bekräftelse på att vårt arbete och våra insatser uppmärksammas av både kreativa proffs och beslutsfattare inom branschen.

Se Charlottes tal här: https://youtu.be/oERu0rcjChQ?t=5086

Creative Skills Week 2023 har bekräftat behovet av att fortsätta utveckla och främja innovativa metoder för kompetensutveckling inom kultur- och kreativa sektorn. Vi ser fram emot att fortsätta vara en aktiv part i dessa sammanhang och bidra till en framgångsrik och hållbar framtid för branschen.

Om Creative Skills Week: 

Creative Skills Week är ett avgörande evenemang för kreativa branscher där kreatörer, producenter, ledare och andra aktörer samlas för att främja omskolning och vidareutbildning inom kreativ kompetens.

Läs mer här: https://creativeskillsweek.eu/

Om CYANOTYPES:

CYANOTYPES är en förändringsinriktad organisation, ett paneuropeiskt projekt som tar itu med behoven och kompetensgapen inom kultur- och kreativsektorn. CYANOTYPES är också medgrundare i evenemanget Creative Skills Week 2023. Läs mer här: https://cyanotypes.website/

2022-06-22

Yrkesnämnden beviljas främjandemedel för inkluderingsinsatser

Yrkesnämnden för Film och TV har beviljats främjandemedel av Arbetsförmedlingen. Medlet kommer användas för att utföra insatser som synliggör och tillgängliggör branschens yrkesmöjligheter på ett inkluderande vis. Fokus kommer ligga på att nå personer som nyligen flyttat till Sverige.

- Filmbranschen har väldigt goda möjligheter att tillvarata människors kompetens oavsett varifrån man kommer, eftersom vi arbetar mycket med internationella team. Till exempel är kunskaper i svenska inte något definitivt krav för att kunna arbeta i vår bransch, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för Film och TV.

De planerade insatserna innefattar bland annat att ta fram audiovisuella yrkesporträtt som på ett lättillgängligt sätt kan visa olika yrkesroller och arbetsuppgifter inom film och tv, översätta utbildnings- och kommunikationsmaterial, och främja validering av personer som inte har svenska som förstaspråk.

2022-02-16

Yrkesnämnden beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Myndigheten för yrkeshögskolan har för andra gången beviljat Yrkesnämnden för Film och TV statsbidrag för att ta fram en branschmodell för validering inom film och tv.  

“Det är oerhört glädjande att vi har myndighetens förtroende att fortsätta vårt påbörjade arbete” säger verksamhetsledare Charlotte Gimfalk. “Vi ser fram emot att nu kunna ta ytterligare steg för att stärka kompetensförsörjningen inom vår bransch.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om branschvalidering i filmbranschen i Myndigheten för yrkeshögskolans informationsvideo nedan.

Yrkesnämnden för Film och TV beviljades även förra året statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att påbörja arbetet med branschvalidering, genom att bland annat rekrytera medverkande i utvecklingsarbetet, kartlägga yrkesroller, klassificera olika typer av yrkesspecifik och gemensam kompetens, samt ta fram kvalifikationsbeskrivningar och förslag till valideringsmodell. 

“Vi går nu in i en testfas, där vi ska utföra pilotvalideringar för att kunna utvärdera valideringsmodellen vi tagit fram” berättar Gimfalk. “En annan glädjande sak med att vi beviljats stöd igen är att vi även fortsättningsvis får ta del av Myndigheten för yrkeshögskolans projekt BOSS, som utgjort en fantastiskt resurs och gett oss möjlighet att nätverka och lära av andra branscher som också arbetar med branschvalidering.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om yrkesnämndens arbete med branschvalidering på Myndigheten för yrkeshögskolans slutkonferens för projektet BOSS nedan.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433