KVALIFIKATIONER

Vi fastställer kompetenskrav och kvalifikationer för olika funktioner inom film och tv, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

KOMPETENSSTANDARD FÖR FILM OCH TV-ARBETARE

Vad behöver precis alla som jobbar med film och tv kunna? Vad är snarare något som en viss yrkesroll eller avdelning behöver kunna? Som svar på frågan har Yrkesnämnden för Film & TV - och våra referensgrupper tagit fram en kompetensstandard för film och TV-arbetare.

Nu arbetar vi med att kartlägga branschens yrken och skriva fram arbetsbeskrivningar samt vilken typ av kunskap och färdighet som krävs för att utföra ett visst arbetsmoment. Det gör vi för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

HUR KAN DET ANVÄNDAS?

  • Matcha kompetensbehov och skräddarsy utbildningar
    Utifrån kvalifikationerna kan branschens kompetensbehov förmedlas till utbildningar, vilket säkerställer att framtida medarbetares kompetenser matchar den faktiska efterfrågan. Vårt långsiktiga mål är att alla som går en utbildning kan vara säkra på att det de lär sig är relevant för en framtida karriär inom film och TV-produktion.

  • Mer effektiv och säker rekrytering och matchning
    I rekryteringssammanhang kan kvalifikationerna utgöra ett stöd i att eftersöka och hitta personer med rätt kompetens, vilket innebär smidigare bemanning och en tydlighet kring vad som förväntas i olika roller och typer av uppdrag. De bidrar även till att skapa ökad internationell konkurrenskraft, när den svenska kompetensen kan direktöversättas till internationella kvalifikationskrav.

  • Underlätta för personer som söker jobb eller utbildning
    Som ny i branschen är det ibland svårt veta vad som förväntas av en. Det kan även vara svårt att veta vad som går att förvänta sig av branschen. Beskrivningar av kompetens, kvalifikation och yrkesroller bidrar till att förtydliga branschen för personer som söker jobb eller utbildning. Det blir ett sätt att säkerställa att man lär sig rätt saker och utvecklar rätt kompetens.

BASKVALIFIKATIONER

I ett första skede tas en branschstandard fram - en baskvalifikation med de grundläggande kunskaper som alla som arbetar på en produktion för spelfilm och drama behöver ha. Baskvalifikationen gör det enklare för nya filmarbetare att avgöra vilket kunnande de redan har och vad de behöver lära sig för att kunna arbeta i olika delar av produktionen.

När vi kartlagt branschens olika kompetensområden, har ett par huvudsakliga kunskapsområden återkommit. Så här har vi formulerat kompetensen som efterfrågas för de flesta roller och uppdrag inom film och tv;

Arbetsorganisation

Som film- och TV-arbetare behöver du kunna ta eget ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter på ett välplanerat och kostnadseffektivt sätt. Det innebär att du kan använda olika produktionsdokument för att planera och utföra dina arbetsuppgifter, i samverkan med kollegor och de verksamheter som produktionen samarbetar med. Därför är det viktigt att du vet hur produktionsarbetet och inspelningsplatsen är organiserade och även förstår den egna rollens betydelse i olika sammanhang. Du behöver kunna urskilja vilken typ av information som är viktig att förmedla och till vem. Samordning är en förutsättning för allt produktionsarbete, och det är alla medarbetares ansvar att bidra med relevant information så att rätt beslut fattas på ledande nivå.

Arbetsmiljo

Inom film- och tv-produktion är arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet centralt. Du behöver kunna ta eget ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, både för dig själv och för andra. Det innebär att du behöver känna till vilka lagar och regler som en film- eller tv-inspelning kan omfattas av, veta hur du ska rapportera riskfyllda situationer och kunna värdera den egna förmågan att utföra givna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Hallbara-alternativ

Inom branschen läggs stort fokus på att öka hållbarheten både ekonomiskt, socialt och klimatmässigt.

Alla som arbetar i branschen behöver ha kunskap om en filmproduktions eller tv-series klimatpåverkan och kunna resonera kring mer hållbara alternativ i sina arbetsuppgifter.

Frilansarbete

Eftersom branschen har en frilansstruktur behöver filmarbetare driva sin yrkesverksamhet med en entreprenörs perspektiv. På en grundläggande nivå handlar det om att förstå branschens rekryteringsstruktur, känna till var arbetstillfällen utannonseras och veta vilket kunnande som efterfrågas. Vidare behöver alla som erbjuds ett arbete veta att villkoren för att “gå på lön” eller “på faktura” skiljer sig åt markant och kan få omfattande konsekvenser för den som inte förstår innebörden av sitt kontrakt.

SPECIFIKA KVALIFIKATIONER

Utöver baskvalifikationerna – som gäller alla tar vi nu fram kvalifikationer för specifika yrkeskategorier. Det gör vi för att förtydliga branschens många yrkesroller. Med hjälp av dem underlättar vi för film- och tv-arbetare att se vilka erfarenheter och kompetenser de behöver för att kunna komma vidare i karriären, eller för att byta spår.

Kompetens kan dessutom samordnas med närliggande branscher vilket skapar större rörlighet och fler arbetsmöjligheter för kulturarbetare inom olika delar av den kreativa sektorn.

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Utbildning_web

Vi förmedlar branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt samordnar arbetsplatsbaserade vuxenutbildningar för praktisk erfarenhet.

Samverkan_web

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433